มาตรการป้องกัน COVID-19 ใน Eletto

1. วัดอุณหภูมิหน้าป้อม รปภ.

2. ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอร์ ที่จุดคัดกรอง

1. พนักงานต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงอาหาร

2. พนักงานต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสภาชนะต่างๆ

3. เว้นระยะห่าง โดยการกำหนดจุดยืนสำหรับการตักข้าว และการซื้ออาหารต่างๆ

4. จัดทำฉากกั้นที่โต๊ะรับประทานอาหาร และกำหนดให้นั่งโต๊ะละ 2 คน

1. หน้าทางเข้าโรงอาหาร

2. หน้าทางเข้าห้องพยาล

3. หน้าทางเข้าห้องพักเบรค

4. หน้าทางเข้าห้องน้ำทุกจุด

5. หน้าทางเข้า-ออกประตูทุกจุด

6. บริเวณเครื่องแสกนนิ้วทุกจุด

สำนักงาน
  1. เว้นระยะห่างของโต๊ะทำงาน 2 เมตร
  2. มีฉากกั้นระหว่างโต๊ะที่หันหน้าเข้าหากัน

ห้องประชุม
  1. มีจุดแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือก่อนนั่งประชุม
  2. กำหนดจุดนั่งอย่างชัดเจน และเว้นระยะห่าง

1. ทำฉากกั้นระหว่างคนขับและผู้โดยสาร

2. ทำฉากกั้นระหว่างที่นั่งผู้โดยสาร

3. มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ที่รถรับ-ส่งทุกคัน

4. ก่อนขึ้นรถรั-ส่ง พนักงานต้องวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

5. หลังจากขึ้นรถรับ-ส่ง แล้วต้องแสกน QR Code เพื่อยืนยันการขึ้นรถรับ-ส่ง

6. กำหนดให้นั่งไม่เกิน 7 คนต่อรถรับ-ส่ง 1 คัน

7. ขอความร่วมมือพนักงานที่ใช้บริการรถรับ-ส่ง ให้นำรถส่วนตัวมาทำงาน เพื่อรถความแออัด ในการขึ้นรถรับส่ง โดยทางบริษัทให้สวัสดิการค่าน้ำมัน

1. สำนักงาน

2. ห้องประชุม

3. ห้องน้ำ

4. โรงอาหาร

5.ทางเดิน

6. คลังสินค้า

7. ส่วนงานผลิต

8. LOCKER

 

มี 2 มาตรการ คือ 
  1. จัดพื้นที่การทำงานสำหรับคนท้องโดยแยกพื้นที่การทำงานไม่อยู่ร่วมกันเกิน 5 คน 
  2. ให้ทำงานที่บ้านได้ โดยทางบริษัทฯ จะส่งงานไปที่บ้าน และจ่ายค่าแรงและสวัดิการ 100%