Skip to content

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย