Skip to content

การร่วมมือในมาตรการควบคุม โควิด-19

การร่วมมือในมาตรการควบคุม โควิด-19

เรา เอเล็ตโต้ ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐฯ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ, จัดหาเจลแอลกอฮอล์, ควบคุมการสวมใส่แมส, จัด Social Distancing และสเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม เป็นต้น โดยจะดำเนินการจนกว่าทางรัฐฯ ประกาศยกเลิกหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือผู้มาติดต่องานทำการสวมใส่หน้ากากและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้